Algemene Voorwaarden

Sierella Sieraden, gevestigd aan Kennedydreef 72 6716 CK Ede, geeft hieronder informatie over de geldende Algemene Voorwaarden.

Contactgegevens:

Elmira Karels

Sierella Sieraden

Mailadres: info@sierella.nl

KvK nummer: 75044536

BTW-nummer: NL001246447B03

1 .Definities

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Sierella Sieraden. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de webshop van Sierella Sieraden. Op verzoek sturen wij u een digitaal exemplaar.

1.2 Sierella Sieraden verkoopt handgemaakte sieraden.

1.3 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via de webshop, Facebook, Instagram, e-mail of anderszins een bestelling plaatst.

2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle bestellingen gedaan bij Sierella Sieraden zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, deze voorwaarden van toepassing.

2.2 Door het accepteren van een aanbieding, dan wel door het doen van een bestelling zijn deze Voorwaarden automatisch aanvaard door de klant.

2.3 Van ondergenoemde Voorwaarden kan slechts met uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Sierella Sieraden worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

3. De artikelen

3.1 Artikelen op de website zijn in goede staat verkerende nieuwe goederen.

3.2 Mocht een artikel, na levering, wezenlijk afwijken van dat wat vermeld staat op de site, dan kan hierover contact worden opgenomen met Sierella Sieraden. Houd er rekening mee dat de kleuren van de foto’s onverhoopt, kunnen afwijken van de werkelijkheid. Sierella Sieraden geeft de maten van de zo nauwkeurig mogelijk weer, en grote afwijkingen worden altijd vermeld, vraag bij twijfel altijd even naar de afmetingen.

4. Overeenkomst

4.1 Er is sprake van een wettelijke overeenkomst als de klant opdracht heeft gegeven aan Sierella Sieraden door middel van het plaatsen van een bestelling via de webshop, Facebook, Instagram, e-mail of anderszins.

4.2 Sierella Sieraden behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden als de Voorwaarden niet in acht worden genomen.

5. Prijzen

5.1 De verkoopprijzen bij Sierella Sieraden worden uitgedrukt in euro’s.

5.2 De betaling dient binnen de betalingstermijn (zie art. 7.2) op de door Sierella Sieraden aan te geven wijze voldaan te zijn voordat tot uitlevering van de bestelde goederen wordt overgegaan.

5.3 Hoewel er met grote zorg naar gestreefd wordt zulks te voorkomen, kunnen fouten op de website voorkomen. Indien er een fout in een prijs is gemaakt, is Sierella Sieraden niet verplicht zich aan de prijs te houden, maar wordt de koper alsnog in de gelegenheid gesteld om het artikel tegen de correcte prijs te kopen.

6. Levering en verzendkosten

6.1 Artikelen worden verzonden via PostNL.

6.2 Verzekerd of aangetekend verzenden vindt alleen op aanvraag plaats, tegen berekening van meerkosten.

6.3 Sierella Sieraden aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor het zoekraken van poststukken door PostNL.

6.4 Als de bestelling door een normale brievenbus past, wordt deze in een envelop verstuurd. In andere gevallen wordt gebruik gemaakt van de pakketservice van PostNL, waarbij de bestelling in Nederland traceerbaar is.

6.5 Omdat de producten van Sierella Sieraden met de hand gemaakt worden, geldt een levertijd van 3-5 werkdagen, ingaande na ontvangst van de betaling. Indien dit langer duurt, dan krijgt u hierover bericht. Er wordt een verzendbevestiging via de e-mail toegestuurd op het moment dat het artikel toegezonden wordt.

6.6 Als de bezorging onverhoopt vertraging ondervindt, of als een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 3 werkdagen nadat de betaling heeft plaatsgevonden bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Sierella Sieraden zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen.

6.7 Levering vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.

6.8 De verzendkosten bedragen €2,74 per levering.

6.9 Wij verzenden alleen in Nederland

7. Betaling en betalingstermijn

7.1 Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant een bevestiging per e-mail met daarin vermeld de totale kosten, inclusief verzendkosten. Ook eventuele meerkosten worden vermeld.

7.2 Om de bestelling compleet te maken wordt het totaalbedrag middels een betaalfunctie overgemaakt. Bestellingen via fairs of anderszins dienen gelijk betaald te worden.

7.3 Mocht het totaalbedrag niet op het hiervoor bedoelde tijdstip ontvangen zijn, dan geldt de bestelling als geannuleerd.

7.4 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering op de bankrekening van Sierella Sieraden.

7.5 Betaling is mogelijk door:

  1. Betaling vooraf via Ideal
  2. Contant bij fairs of anderszins

8. Retourneren en ruilen

8.1 De klant heeft het recht om de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. De klant heeft na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. Om gebruik te maken van dit recht kunt u mailen naar info@sierella.nl. Vermeldt in deze mail de producten die geretourneerd worden. Wij zullen na goedkeuring het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.De kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Sierella Sieraden geretourneerd moeten worden.

8.2 Sierella Sieraden zal het retourbedrag binnen 14 werkdagen na ontvangst van het item retourneren.

8.3 Het artikel dient in originele staat van verzending te zijn, dus ongebruikt/onbeschadigd en voorzien zijn van aangehechte labels (indien van toepassing) en zonder parfum- en of sigarettenlucht of andere tekenen van dragen. Sierella Sieraden behoudt zich het recht voor om artikelen op grond van genoemde punten te weigeren of een vergoeding voor reparatie en/of reiniging en/of vermindering van verkoopwaarde te berekenen.

8.4 Let op: gepersonaliseerde of speciaal op maat/naar wens gemaakte sieraden kunnen niet worden geretourneerd of geruild!

9. Annuleren

9.1 Indien je een bestelling wilt annuleren, neem dan binnen 2 dagen via e-mail contact op met Sierella Sieraden. Sierella Sieraden zal je annulering per e-mail bevestigen. Wanneer de bestelling al verzonden is kunt u de bestelling retourneren en gelden dezelfde regels als voor een retour.

9.2 In het geval dat Sierella Sieraden door overmacht is genoodzaakt een order te annuleren, wordt de klant per e-mail geïnformeerd. In geval van reeds gedane betaling wordt het bedrag gerestitueerd.

10.   Garantie

10.1 De sieraden van Sierella Sieraden zijn nieuw en in goede staat. Sierella Sieraden staat voor de kwaliteit van haar producten. Mocht er onverhoopt toch een klacht zijn, dan wordt Sierella Sieraden hierover graag op de hoogte gesteld. Er wordt dan samen met de klant gezocht naar een geschikte oplossing

10.2 Sierella Sieraden geeft 1 jaar garantie op de sieraden/producten. Dit houdt in dat sieraden die, (redelijkerwijs) zonder toedoen van de klant, niet meer kunnen functioneren waarvoor ze bedoeld zijn, door Sierella Sieraden worden hersteld. Mocht herstel om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan levert Sierella Sieraden een nieuw, identiek product aan de klant. Bij het uit voorraad zijn van dit product, kan de klant voor vervanging een ander product met gelijke waarde kiezen, of krijgt de klant desgewenst het aankoopbedrag teruggestort.

10.3 Eventuele defecten worden enkel in behandeling genomen wanneer een bewijs van aankoop kan worden overlegd. Voor bestellingen die in de webshop zijn gedaan geldt hierbij een online factuur. In het geval dat de klant tijdens een fair, via Facebook/Instagram of door middel van losse verkoop een aankoop heeft gedaan, dan wordt de klant gevraagd naar de datum en plaats van aankoop. Bij onbekende prijs van het product wordt de waarde van het product door Sierella Sieraden bepaald.

10.4 De garantie gaat in vanaf de dag van verzending (webshop en bestellingen) / aankoop (fairs)

10.5 Schade die door eigen toedoen (zoals grove nalatigheid of blootstelling aan schadelijke stoffen/temperaturen) is ontstaan, wordt uitgesloten van deze regeling.

11. Privacy

11.1. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van de bestelling en het verzenden van deze via externe bezorgdiensten.
Wanneer het noodzakelijk is voor de bestelling worden de contactgegevens gebruikt om contact op te nemen met de klant.

11.2 Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder toestemming en zullen vertrouwelijk behandeld worden.

​11.3 Wanneer de klant zich inschrijft voor de nieuwsbrief zal het emailadres gebruikt worden voor de nieuwsbrief van Sierella Sieraden.

11.4 Wanneer u meedoet met een winactie op Facebook of Instagram en hierbij zijn of haar emailadres achterlaat, mag Sierella Sieraden het emailadres gebruiken voor marketing doeleinden.

12.  Aansprakelijkheid

12.1 Sierella Sieraden kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen.

12.2 Laat jonge kinderen nooit alleen met de sieraden/producten van Sierella Sieraden. De sieraden bevatten kleine onderdelen die los kunnen raken en daarbij  verstikkings-/beknellingsgevaar kunnen opleveren. Jonge kinderen dienen enkel en alleen onder voortdurend toezicht de sieraden van Sierella Sieraden te gebruiken. Ouders/verzorgers zijn hierbij zelf volledig verantwoordelijk voor de veiligheid. Sierella Sieraden is niet aansprakelijk voor beknelling of verstikking tengevolge van oneigenlijk gebruik van de producten, ofwel door het gebruik van haar producten door minderjarigen.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

14.   Intellectueel eigendom

14.1 Zowel klant als leverancier erkennen uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite of promotie ervan berusten bij Sierella Sieraden of andere rechthebbenden.

14.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële methoden en concepten.

15. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

15.1 Sierella Sieraden behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de verkoopcondities en deze voorwaarden van tijd tot tijd aan te vullen en/of te wijzigen, op de door haar opportuun geachte momenten. Daarvan zal aanstonds melding gemaakt worden op de website.